ANASAYFA > BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ >
Güvenlik ve Denetim

Emeklilik şirketi olarak faaliyet gösterecek tüm şirketler;

  • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  • Sermaye Piyasası Kurulu,
  • Bağımsız dış denetim
  • Şirket iç denetim unsurları tarafından denetim sürekli ve gözetim altındadır.

Şirketin emeklilik faaliyetleri Müsteşarlığın denetimine, şirketin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri ise Kurulun denetimine tabidir. Hazine Müsteşarlığı emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi'ni görevlendirmiştir.

Şirketin yıl sonu mali tablolarının bağımsız dış denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca yılda bir kez bağımsız dış denetime tabidir.

Görüldüğü gibi Bireysel Emeklilik Sistemi; Hazine Müsteşarlığı, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Bağımsız Denetim Şirketleri dahil olmak üzere birçok kurumun denetimi ve kontrolü altındadır.

Emeklilik şirketinin iflas etmesi katılımcıları kesinlikle etkilemez. Katılımcıların birikimleri fonlar bazında Takasbank'ta saklanır ve katılımcının her zaman sözleşmede belirtilen koşullar içinde birikimlerini alma ve başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç diğer bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerini, şirkette en az 2 yıl kalmak şartıyla; başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmelerini ise şirkette en az 1 yıl kalmak şartıyla başka bir emeklilik şirketine aktarma hakkı vardır.