SSS

Giriş aidatı tutarı ne kadardır?

Giriş aidatı olarak alınabilecek tutarın üst sınırı ve tahsilat şekli sözleşmenizin kuruluş tarihine göre değişir.

 • 31 Aralık 2012 tarihinden sonra teklif formu imzalanan sözleşmeler

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç bir şirkette akdettiği ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı peşin ya da ertelenmiş olarak alınır. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin olarak belirlenmiş bölümü taksitler halinde de alınabilir. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;
  - Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,
  - Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,
  - Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz.
  - Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan, vefat, maluliyet ya da emeklilik nedeniyle ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilemez.

 • 9 Ağustos 2008—31 Aralık 2012 arasında teklif formu imzalanan sözleşmeler

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde, teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yarısını aşmamak üzere giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı azami bir yıl için taksitlendirilebilir veya tahsilatı beş yılı aşmamak kaydıyla ertelenebilir. Katılımcının şirketten/sistemden ayrılması durumunda şirket, giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirebilir.

 • Sistemin başından 9 Ağustos 2008 tarihine kadar kurulan sözleşmeler için giriş aidatı uygulaması:

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde katılımcı veya katılımcının nam ve hesabına hareket eden kişilerden indirim yapılan tarihte geçerli brüt asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla giriş aidatı alınabilir. Giriş aidatı, emeklilik sözleşmesi kuruluşu aşamasında azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde de alınabilir ya da şirketten ayrılması halinde talepte bulunduğu tarihe kadar ertelenebilir.

Sistemde bir adet sözleşmem var. Yeni bir sözleşme düzenlemem durumunda giriş aidatı alınabilir mi?

Aynı şirkette yürürlükte olan bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, yeni akdedilen sözleşme için giriş aidatı alınamaz. Ancak, bu katılımcının bu sözleşmeden cayması halinde aynı şirkette yürürlük tarihi en eski olan emeklilik sözleşmesinden bu kesintiye ilişkin hüküm bulunması halinde giriş aidatı alınması mümkündür.
Başka bir şirkette sözleşme akdedilmesi ve ilgili şirkette yürürlükte olan bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunmaması halinde giriş aidatı alınabilir
 

Giriş aidatı ne zaman ve ne şekilde ödenir?

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç bir şirkette akdettiği ilk sözleşmesi için giriş aidatı alınabilir Başka şirketten aktarım halinde giriş aidatı ödenmez.  Giriş aidatı peşin, taksitli veya ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatı uygulama şekli teklif formu ve emeklilik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

Ayrılma tarihine ertelenmiş giriş aidatının tahsilatı nasıl yapılır? Şirkete ayrıca ödeme mi yapmam gerekiyor?

Katılımcının sistemden ayrılması veya başka şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda varsa ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilebilir. Bu indirim, hesaptaki birikimlerin ana para kısmından yapılabilir. Anaparanın kesintiyi karşılamaya yetmediği durumlarda, bu kesinti katılımcıdan ayrıca tahsil edilebilir.

Şirket, giriş aidatı dışında ne tür kesintiler yapabilir?

Sisteme girerken sözleşmeye ilişkin kesintiler hakkında teklif formunda ve sözleşme yürürlüğe girdikten sonra gönderilen sözleşmede bilgilendirme bulunur.
Yapılabilecek kesintiler ve azami tutarları şu şekildedir:

 

 • Yönetim Gideri Kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden azami yüzde iki oranında yönetim gider kesintisi,
 • Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisii: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ara verilen her tam ay için iki Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi,
 • Ara Verme Kesintisi: Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler,
 • Fon Toplam Gideri Kesintisi: Fon işletim gideri kesintisi dahil fon grubu bazında aşağıdaki tabloda belirtilen fon toplam gideri kesinti oranları,
Grup

 

Emeklilik Yatırım Fonları

 

Azami günlük fon toplam gider kesintisi oranı

 

Azami yıllık fon toplam gider kesintisi oranı (%)

 

Para Piyasası Fonları

 

 • Likit Fon-Kamu
 • Likit Fon-Özel Sektör
 • Likit Fon-Karma
 • vb. diğer fonlar
 

 

Yüz binde üç

 

1,09

 

Kamu / Özel Sektör / Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları/Kıymetli Madenler/ Endeks Fonları

 

 • Kamu Borçlanma Araçları Fonu
 • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
 • Karma Borçlanma Araçları Fonu
 • Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu
 • Kıymetli Madenler Fonu
 • Altın Fonu
 • Endeks Fonu
 • Dengeli Fon
 • Vb. diğer fonlar
 

 

Yüz binde
beş virgül yirmibeş

 

1,91

 

Hisse / Diğer Fonlar

 

 • Hisse Senedi Fonu
 • Uluslararası Hisse Senedi Fonu
 • Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu
 • Yabancı Ülke Fonu
 • Sektör Fonu
 • Esnek Fon
 • Karma Fon
 • Uluslararası Karma Fon
 • Fon Sepeti Fonu
Vb. diğer fonlar

 

Yüz binde
altı virgül yirmibeş

 

2,28