SSS

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinin bireysel emeklilik sözleşmelerinden farkları neler?

İşlem yükü maliyetleri bireysel sözleşmelerden daha az olacağı için emeklilik şirketleri grup emeklilik sözleşmeleri için daha düşük masraf kesintileri belirleyebilmektedir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki haklar kim tarafından kullanılabilir?

Sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır.  Sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

Hangi ödemeler işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamına girer?

Sponsor kuruluş tarafından bir işveren grup emeklilik sözleşmesine dayalı olarak çalışanının ad ve hesabına ödenen katkı payları ile dernek, vakıf, sandık veya tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu tarafından üyeleri hesabına ödenen katkı payları işveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında değerlendirilir.

Sponsor kuruluş nedir?

Bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen tüzel kişidir.

İşveren Grup emeklilik sözleşmesinin işverene faydası nedir?

Grup emeklilik sözleşmeleri işyerindeki verimliliği, motivasyonu ve kalıcılığı sağlayarak çalışan ve işverenin karşılıklı memnuniyet düzeyini artırır. Bu sistemle şirketlerin istedikleri kalite, verim ve başarıdaki çalışanları bünyelerine katabilmeleri çok daha kolaylaşacaktır. Ayrıca işveren, çalışanları adına ödemiş olduğu katkı tutarlarını belirli sınırlamalar dahilinde vergi matrahının tespitinde gider yazabilir.

Çalışan işveren grup emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyebilir mi?

Hayır, çalışanı adına işveren (“sponsor kuruluş”) tarafından yapılan ödemeler “işveren grup emeklilik sözleşmesi”ne göre açılan hesapta, çalışan tarafından yapılan ödemeler ise “gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi”ne göre açılan hesapta olmak üzere iki ayrı sözleşmeye göre iki ayrı hesapta takip edilir.  

İşverenin adıma ödediği katkı paylarını hemen alabilir miyim? İşveren bu tutarı hak edebilmem için koşul koyabilir mi?

Sponsor kuruluş,  ödediği katkı paylarına ilişkin birikimlerin çalışan ya da üye tarafından hak edilmesi için hak kazanma süresi  belirleyebilir. Bu süre, ka­tı­lım­cı­nın grup emek­li­lik söz­leş­me­si­ne gi­riş ta­ri­hin­den iti­ba­ren bir yıldan az yedi yıldan fazla olamaz.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, yıllara göre uygulanacak hak kazanma oranları aşağıdaki tabloya uygun olarak belirlenir.            

 

 

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi
(Yıl)

  1*

100

 

 

 

 

 

 

2

0

100

 

 

 

 

 

3

0

0

100

 

 

 

 

4

0

0

75

100

 

 

 

5

0

0

60

80

100

 

 

6

0

0

60

70

80

100

 

7

0

0

50

60

70

80

100

(*) Hak kazanma süresi bir yıldan az olamaz.
Bununla birlikte, 01.01.2013 tarihinden önce işveren grup emeklilik sözleşmesine dahil olmuş katılımcılar için, bu tarihten önce geçerli mevzuata göre belirlenmiş olan hak kazanma süreleri ve oranları uygulanmaya devam edilir.

İşveren, işveren grup emeklilik sözleşmesine katkı payını ödemezse bilgilendirilecek miyim?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, sponsor kuruluşun, ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ödememesi halinde, bu durum emeklilik şirketi tarafından, katılımcının tanımlı e-posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde bildirilecektir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesindeki haklar kim tarafından kullanılabilir?

Fon dağılımı değişikliği, emeklilik plan değişikliği ve birikimlerin aktarım hakları hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır.
Sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği kullanım hakkını katılımcıya devredebilir.
 

Katılımcının işveren grup emeklilik sözleşmesine haciz işlemi uygulanabilir mi?

İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, hak kazanma süresi varsa hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı dikkate alınarak haciz uygulanır.

Hak kazanma süresi dolmadan önce işyerimden ayrılıyorum. İşverenin adıma bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payları karşılığında oluşan birikimi alabilir miyim?

Katılımcı, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak adına açılan hesaptaki birikimin varsa hak kazandığı bölümünü aynı veya başka bir emeklilik şirketinde mevcut bulunan veya yeni düzenlenen bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarabilir veya yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar kendisine ödenebilir.

Hak kazanma süresi doldu, ancak işverenim sözleşmeye katkı payı ödemeye devam ediyor. Şu ana kadar olan tutarı alabilir miyim?

Katkı payı ödemesi yapılmaya devam ettiği sürece, birikim tutarı işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı hesapta kalır.

Hak kazanma süresi doldu, işverenim sözleşmeye artık katkı payı ödemiyor. Hesabımdaki birikimi alabilir miyim?

  • Katılımcının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesapta kalabilir.
  • Katılımcının talep etmesi halinde birikimleri, yazılı talebi doğrultusunda aynı veya başka bir emeklilik şirketinde yürürlükte olan bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılır.
  • Katılımcının talebi halinde yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.

İşveren, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı hesabıma katkı payı ödemeye devam edebilir mi?

İşveren, isterse bu hesaba katkı payı ödemeye devam edebilir. Ancak sponsor kuruluş tarafından katılımcı adına katkı payı ödemesi yapılmaya devam edildiği süre zarfında, hesabında bulunan birikim katılımcının bu sözleşmeye bağlı hesabında kalır.

Katılımcı hangi hallerde işveren grup emeklilik sözleşmelerindeki birikimlere hak kazanma süresi dolmadan hak kazanır?

Katılımcı aşağıdaki durumlarda hak kazanma süresinin sona ermesini beklenmeden işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olan hesabında işveren tarafından ödenmiş katkı paylarıyla bunların getirilerinden oluşan birikimlere hak kazanır.

  • Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi,
  • Katılımcının 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması,
  • Sponsor kuruluşun aktarım durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi,
  • Katılımcının vefatı halinde.

Katılımcının işten ayrılması durumunda işveren tarafından ödenen ancak katılımcı tarafından hak kazanılmayan tutarlara ne olur?

Katılımcı tarafından hak kazanılmayan tutarlar sponsor kuruluşa ödenir.