SSS

Bireysel emeklilik sözleşmesi nedir?

Bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşmedir.

Kaç tür emeklilik sözleşmesi vardır? Sözleşmenin tarafları kimlerdir?

Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

  • Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.
  • Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.
  • İşveren grup emeklilik sözleşmesi: Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen bir sözleşmedir.

Sözleşme almak için nereye başvurmam gerekiyor?

Emeklilik şirketleri ile irtibata geçilerek lisanslı bir bireysel emeklilik aracısı ile yüz yüze görüşerek ya da çağrı merkezi ve WEB sitesi aracılığı ile sözleşme alınabilmektedir.

WEB sitesinden ya da çağrı merkezinden sözleşme satın alabilir miyim?

Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik planları ve fonlar WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile satın alınabilmektedir. Bu sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi için katılımcıdan çağrı merkezi ya da elektronik imza aracılığı ile kendisine gerekli bilgilerin verildiği yönünde  teyit alınması gerekmektedir.

Sözleşme düzenlenmesi aşamasında imzalayacağım belgeler neler?

Katılımcı giriş bilgi formunu ve teklif formunu doldurarak imzalar. İmzalı formların birer örneği derhal katılımcıya verilir. WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile düzenlenen sözleşmelerde katılımcı, gerekli bilgilerin verildiğini çağrı merkezi ya da elektronik imza aracılığı ile teyit eder. Şirket onay işlemini müteakip 5 iş günü içinde giriş bilgi formunu ve teklif formunu katılımcı tarafından tercih edilen yöntemle gönderir. (e-posta, posta, faks)

Emeklilik sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

Emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği sürece, varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Sistemden emeklilik hakkını nasıl kazanabilirim?

Bireysel emeklilik sisteminde giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak koşulu ile emekliliğe hak kazanılabilmektedir.

Emekli olmak için yapılacak sistemde geçirilen süre hesabında, sisteme giriş tarihi olarak kabul edilecek tarih hangisidir?

Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. Katılımcının yürürlükte birden fazla sözleşmesi olması durumunda, en eski tarihli sözleşmesinin yürürlük tarihi sisteme giriş tarihi olarak alınır.

Birden fazla sözleşmem var. Eski olandan ayrılmak istiyorum. Emekliliğe hak kazanmamı etkiler mi?

Evet, sonlandırılan sözleşmeden kaynaklanan sistemde geçirilen süre kaybedilir. Sisteme giriş tarihi, halen yürürlükte olan en eski sözleşmeye göre değiştirilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak kesintiler hangi belgede yer alır?

Sözleşme kapsamında yapılan tüm kesintiler, katılımcı tarafından imzalanan ve bir örneği katılımcıya verilen teklif formunda yer alır.

Giriş bilgi formu nedir?

Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen bir formdur. 

Çalışanlarımız adına katkı payı ödeyeceğimiz işveren grup emeklilik sözleşmesi yapmak istiyoruz. WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla alabilir miyiz?

Hayır. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri mesafeli satış yoluyla düzenlenemez.

Bireysel emeklilik sisteminde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma hakkım var mı?

Evet. Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi alma imkanı bulunmaktadır.

Kimleri lehdar olarak seçebilirim?

Katılımcı istediği kişi / kişileri lehdar olarak tayin edebilmektedir. Lehdar / lehdarlar sözleşmede belirtilir. Lehdarın belirlenmemiş olması ve katılımcının vefatı halinde, birikimler katılımcının kanuni mirasçılarına ödenir.

Emeklilik sözleşmesi teklif formum emeklilik şirketi tarafından kabul edilmeyebilir mi? Reddedilirse kesinti yapılır mı?

Emeklilik sözleşmesi teklif formu, sözleşme yürürlüğe girmeden önce emeklilik şirketi tarafından reddedilebilir. Emeklilik sözleşmesi teklif formunun şirket tarafından  red edilmesi halinde,  verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Teklif formunu imzaladıktan sonra sözleşmeden cayabilir miyim? Şirkete cayma talebimi nasıl iletebilirim? Cayma halinde ödeme yapmışsam kesinti yapılır mı?

Katılımcı, teklif formunun imzalanmasından veya mesafeli satışlarda teklifin onaylanmasından sonra altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Katılımcı cayma talebini çağrı merkezi, faks ya da posta aracılığıyla emeklilik şirketine bildirir. Cayma talebinin şirkete ulaşmasından sonra verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. Yürürlük tarihinden sonra yapılan cayma işlemlerinde, varsa getiri üzerinden stopaj kesintisi yapılır.

Sözleşmem bana ne zaman ulaşır?

Emeklilik şirketi, emeklilik sözleşmesini, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içinde katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun tercihi doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde katılımcıya ya da varsa sponsor kuruluşa gönderir.